இறைச்சிக்கோழித் தீவனத்தில் எள்ளுப் பிண்ணாக்கைச் சேர்ப்பதால் தீவனத்திறனில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
TNV_BKCH_Y2006_PKPANAM_Pg08-09
Mohan, B.
2002
other
TANUVAS
Size 128.15 kB
TNV_BKCH_Y2006_PKPANAM_Pg08-09.pdf
TNV_BKCH_Y2006_PKPANAM_Pg08-09