திறந்த மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகளிலிருந்து முட்டைக் கோழிகளுக்கு நீரின் தரத்தை அறிய மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின் முடிவுகள்
TNV_ARMUD_Y2000_Pg22-22
Kumar, V. Ramesh Saravana
1997
other
TANUVAS
Size 64.53 kB
TNV_ARMUD_Y2000_Pg22-22.pdf
TNV_ARMUD_Y2000_Pg22-22